dot dot
Aquatic Resources Research Institute Chulalongkorn University : ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์

Aquatic Resources Research Institute Chulalongkorn University, Thailand

 
  Aquatic Resources Research Institute Chulalongkorn University
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์
 
   
 
  ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา  
Aquatic Resources Research Institute Chulalongkorn University : ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์
  Chulalongkorn University  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารสถาบัน 3
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
  Phone
02-2188160-2
 
  Fax
02-2544259
 
     
         
         
  Aquatic Resources Research Institute Chulalongkorn University
 
เกาะสีชัง ตำบลท่าเทววงษ์
อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 20120
   
  Phone
038-216198
   
    038-216147-8    
    08-50870378    
    08-96936905    
  Fax
038-216350
   
       
       
         
  Email
Boonta.I@chula.ac.th
         
  Website www.arri.chula.ac.th    
  Facebook
www.facebook.com/Dormitoryarri
  Etc., -    
 
    >> รายละเอียด โรงแรม & รีสอร์ท : Hotel & Resort <<    
 
จำนวนห้องพัก 30 Rooms
อัตราค่าบริการ 700 - 2,200 Baht
                          
อัตราค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบกับรีสอร์ทโดยตรง
 
 
การเดินทางสู่เกาะสีชัง ชลบุรี
เดินทางจากกรุงเทพฯไปอำเภอศรีราชา โดยระยะทางประมาณ 115 กิโลเมตร มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเกาะลอย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของตลาดศรีราชา ห่างจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 25 กิโลเมตร สำหรับท่านที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว มีบริการรับฝากรถไว้ที่จุดบริการรับฝากรถทั่วไป ที่ลานจอดรถข้างศูนย์ประชาสัมพันธ์เกาะลอยข้างบริเวณศาลเจ้าแม่กวนอิมได้ โดยเมื่อเดินทางมาถึงท่าเรือเกาะลอย ณ.ศรีราชา แล้วนั้น สามารถเดินทางต่อไปยังเกะสีชัง ได้จากฝั่งศรีราชาท่าเรือเกาะลอย ไปยังท่าเรือเทววงษ์ เกาะสีชัง และมีเรือออกให้บริการทุกวันในทุกๆชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น. และมีค่าโดยสารท่านละ 40 บาท ส่วนเที่ยวสุดท้ายคิดท่านละ 50 บาท ส่วนการเดินทางกลับจากเกาะสีชังสามารถขึ้นเรือโดยสารที่ท่าเรือเทศบาลหน้าเกาะสีชัง และมีเรือโดยสารบริการตั้งแต่เวลาประมาณ 06.30-19.00 น. โดยเรือออกทุกๆ ชั่วโมง เช่นเดียวกัน
 
 
สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง ได้จัดตั้งขึ้นบนที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ มีเนื้อที่ประมาณ 224 ไร่ บริเวณตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานีวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงเป็นแหล่งบริการทางวิชาการแก่ชุมชนในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลยังมีภาระรับผิดชอบในงานอนุรักษ์และทำนุบำรุงโบราณสถานอันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในบริเวณเกาะสีชังอีกด้วย
 
สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทำงานวิจัยในโครงการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์สำหรับวาริชกรรมการเพาะเลี้ยงและเรือปฏิบัติการชายฝั่ง “เรือจุฬาวิจัย 1” ซึ่งมีอุปกรณ์ วิทยุสื่อสาร เครื่องหาตำแหน่งบนพื้นโลก โทรศัพท์ เรดาร์ และเครื่องมือสำรวจสมุทรศาสตร์เบื้องต้น งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลโดยเฉพาะสมุทรศาสตร์ชายฝั่ง คุณภาพน้ำอ่าวไทยตอนบนและงานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะระบบนิเวศแนวปะการัง สามารถดำเนินงานได้ที่สถานีวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์สัตว์ทะเลและโภชนาการสำหรับสัตว์ทะเลที่เลี้ยง นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยด้านประมง โดยเน้นการประมงพื้นบ้านและการเพิ่มผลผลิตการประมงโดยบางส่วนเป็นการบริการวิชาการที่ สืบเนื่องจากการขยายผลจากงานวิจัยของนักวิจัยในสถาบัน
 
 
รูปแบบบ้านพักห้องพัก ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
 
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการ และอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่มาทำการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกงาน การจัดประชุมวิชาการ ตลอดจนการอบรมและสัมมนาต่างๆ ประกอบด้วยห้องพักระดับมาตรฐาน ทั้งห้องแอร์คู่จำนวน 10 ห้อง ห้องแอร์ 6 คน จำนวน 10 ห้อง ห้องพัดลม 6 คน จำนวน 10 ห้อง ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องแอร์ได้ไว้บริการอีกด้วย
 
O   บุคคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
O   ห้องพักปรับอากาศ สำหรับ 6 ท่าน อัตราค่าบริการ 1,800 บาท
O   ห้องพักปรับอากาศ สำหรับ 2 ท่าน อัตราค่าบริการ 700 บาท
           
O   บุคคลภายนอก
O   ห้องพักปรับอากาศ สำหรับ 6 ท่าน อัตราค่าบริการ 2,200 บาท
O   ห้องพักปรับอากาศ สำหรับ 2 ท่าน อัตราค่าบริการ 1,000 บาท
              
สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานภายในห้องพัก บ้านพัก
- เครื่องปรับอากาศ - โต๊ะเขียนหนังสือ
- ตู้เสื้อผ้า - ห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์
- ฯลฯ    
 
อัตราค่าบริการดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดและรายการส่วนลดหรือโปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกาะสีชัง ชลบุรี ได้โดยตรง
 
 
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการ และอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่มาทำการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกงาน การจัดประชุมวิชาการ ตลอดจนการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง มีห้องประชุมจำนวน 3 ห้องที่มีขนาดต่างกันสำหรับจัดประชุม อบรม สัมมนา ต่างๆ พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย อาทิเช่น LCD Projector, Visualizer,Overhead Projector, Slide
 
  สิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรม ณ. ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
   ห้องอาหาร
   ห้องประชุมสัมมนา
   คาราโอเกะ
   บริการเรือโดยสาร
   บริการรถสามล้อ
   บริการรถจักรยานยนต์
   กิจกรรมท่องเที่ยวเกาะสีชัง ชลบุรี
   ฯลฯ
 
 
Meeting : Walk Rally & TeamBuilding
ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
  ความสะดวกในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ : Walk Rally   ดี  
  ความเหมาะสมของพื้นที่ในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่   ดี  
  ฐานกิจกรรมเฉพาะวอล์คแรลลี่ : Walk Rally ภายในโรงแรมรีสอร์ท   -  
  ฐานกิจกรรม อื่นๆ ที่ปรับใช้กับ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ได้   -  
  ห้องประชุมสัมมนา พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน   3 ห้อง
  ห้องสัมมนา สำหรับละลายพฤติกรรมและเตรียมทีมกิจกรรมวอล์คแรลลี่   -  
  ขนาด หรือ ความจุสูงสุด ของห้องสัมมนา ที่จุได้มากที่สุด   80 ท่าน
 
 
อัตราค่าห้องประชุม บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุคลากรภายนอก ระยะเวลา
ห้องประชุม
ขนาด 80 ท่าน
4,000  บาท 4,000  บาท เต็มวัน
2,500  บาท 2,500  บาท ครึ่งวัน
ห้องประชุม
ขนาด 50 ท่าน
2,000  บาท 2,000  บาท เต็มวัน
1,500  บาท 1,500  บาท ครึ่งวัน
ห้องประชุม
ขนาด 15 ท่าน
1,000  บาท 1,000  บาท เต็มวัน
800  บาท 800  บาท ครึ่งวัน
     
อัตราค่าบริการดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดและรายการโปรโมชั่นต่างๆได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โดยตรง
 
 
ในส่วนความพร้อมทางด้านห้องพักและห้องสัมมนา ของ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น ประกอบด้วยห้องพักในรูปแบบต่างๆที่มีความสะดวกสบาย เป็นจำนวน 30 ห้อง โดยมีหลากหลายรูปแบบ สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 6 ท่านต่อห้อง ซึ่งสามารถรองรับคณะลูกค้าบุคคลภายนอก และ บุคคลากรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมต่างๆ อยู่แล้ว ในส่วนของห้องประชุมสัมมนา นั้น ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็มีห้องประชุมสัมมนาพร้อมด้วยอุปกรณ์การประชุมสัมมนา จำนวน 3 ห้อง โดยเป็นห้องประชุมทีมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สามารถรองรับการประชุมสัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์และจัดกิจกรรมต่างๆได้มากถึง 80 ท่าน จึงมีความสามารถในการรองรับการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ และ การจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มกิจกรรมWorkshop ซึ่งมีความความจำเป็น โดยถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ และเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางหัวข้อ แนวทางการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
 
 
www.centerresort.com
 
แจ้งเพิ่มเติมปรับปรุงข้อมูลได้ที่ centerresort@gmail.com
บทความลำดับที่ เกาะสีชัง 994

 
เกาะสีชัง